dimarts, 8 d’octubre del 2013

Què és el Consell Escolar del Centre?


És l'òrgan de govern del centre educatiu.
Està compost per representants del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels pares i mares, de l'associació de pares i mares i un representant de l'Ajuntament.
Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:
  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s'inclou en la memòria anual.